خیال خام

تاب میخورم...

بی تاب میشوم...

و دنبال دستهایت میگردم..در جیب هایم....

میترسم گمت کرده باشم در شلوغی خیابان...

به پشت سر بر میگردم..

و از تنهایی خودم وحشت میکنم...بی تو زندگی کنم یا بمیرم؟؟؟!!

/ 2 نظر / 37 بازدید