@ اعمال شب کیریسمس@

اول: مجامعت با حلال خود کند و این از خصوصیات این شب پر فضیلت است و الا در شبهای دیگر امری است واجب . نقل شده هر که در این شب صد مرتبه این کار را بکند حق تعالی در بهشت صد قصر به او مرحمت فرماید هر قصری در جوار هزار حوری

{#emotions_dlg.e11}غسل کند بصورت ارتماسی در زیر برف یا نهر جاری و سی کف آب بر سر ریزد . هر که در این شب غسل کند خارش پایین تنه به او نرسد تا کیریسمس سال دیگر

سیم: از این شب را ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز که هر رکعت بعد از حمد دو میلیون سوره بقره و صد میلیون سوره انعام و دویست میلیون استغفرلله بگوید و اگر زنده ماند سوال کند که حقتعالی کفایت کند او را از نفخ شکم و رودل.

چهارم: ندارد

پنجم: گریه کند بر احوال مملکت و اگر گریه اش نمی آید بخندد و مزه بریزد که هر غمناکی که چنین کند حقتعالی غمش را زائل کند

شیشم: درخت سرو و چنار خریدن است ودر بعض کتب نقل شده که چون خواستی درخت کیریسمس ابتیاع کنی دست راست را بر قسمت کلفت آن بمال و صد مرتبه بگو استغفرلله و اتوبوا الیه و هر که بگوید آن را حقتعالی بیامرزد او را هر تقصیری که در بچگی از او سر زده و بهشت بر او واجب میشود

هفتم: مداومت در پر خوری و پر کردن شکم تا خرخره و آروغ زدن های متوالی و شکر خدا را گفتن

هشتم: توصیه به بابا نوئل به تقوی الهی و صدقه و احسان و رعایت حال فقرا.

/ 0 نظر / 7 بازدید