شیشه ای می شکند

 

یک نفر می پرسد که چراشیشه  شکست؟

 

یک نفر می گوید: شاید این رفع بلاست،

 

دیگری می گوید:شیشه ی پنجره را باد شکست...


دل من سخت شکست؛ هیچ کس هیچ نگفت،غصه ام را

 

نشنید،از خودم می پرسم:

 

ارزش قلب من ازشیشه هم کمتر بود؟؟؟؟؟!

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید