اس ام اس


خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن غم های گذشته، فراموش نکردن عبرت های گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

مهم این نیست که قطره باشی یا اقیانوس، مهم این است که آسمان در تو

منعکس شود.

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

لازمه ی خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست، بلکه حذف کردن افکار کهنه

است، افکاری که به هیچ دردی نمی خورند.

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن سعی کن همیشه طوری زندگیکنی که وقتی به گذشته برمیگردی نیازی به پاک کن نداشته باشی.

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

اگه تو خدا را فراموش کردی این رو بدون اون هرگز تو رو فرا موش نمی کنه چون دوست داره

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

خوشبختی و بدبختی برای یه مرد شجاع مثل دست راست و چپش می مونه . اون هر دوشونو به کار می‌بره

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

مردم به همان اندازه خوشبخت اند که خودشان تصمیم میگیرند. خوشبختی به سراغکسی میرود که فرصت اندیشیدن در مورد بدبختی را نداشته باشد. دریا باش کهاگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

اگر نماز گزار بداند که چقدر از رحمت الهی او را فرا گرفته هرگز سر از سجده بر نمی دارد... بسیج قزوین

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

-+-+-+-+-+-+ -+-+-+-

عشق را دوست دارم ولی نه در قفس

بوس را دوست دارم نه در هوس

تو را دوست دارم تا آخرین نفس

/ 0 نظر / 15 بازدید