دعا کردم

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم،
نمیدانم چه میخواهی ولی امشب....
برای تو برای رفع غم هایت،
برای قلب زیبایت،
برای آرزوهایت،
...
...
به درگاهش دعاکردم ☆
و میدانم خدا از آرزوهایت خبردارد.

/ 1 نظر / 38 بازدید