این بود زندگی؟؟

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ

...

این بود زندگی؟

(ح.پ)

/ 1 نظر / 35 بازدید
افروز

دیگه چی میخوای؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!![لبخند]